banner

return to “Dazi”

Pedigree Farahani Dazi Sisaba:

Parents

Grand-Parents

3rd Generation

NYANGANI
Hekima Kigoma
VDH 11/10908246

IJABA
Acai
VDH 06/1095074

GUNTHWAITE
Alombalelo
IKC Y3228

MAIRANGI
Fenjuma
VDH 02/109 2945

NYANGANI
Chikosi
VDH 07/109 5396

CH. PRONKBERG
Makari
LOI 03/128651

GLENAHOLM
Jangela
VDH 01/1092648

SADIKIFU
Etana Bassari
VDH 11/10908180

CH. SHANGANI
Eshe Yachter
LOF 6 RHO.RID.2673

YE JAPHA GYASI
VDH 04/109 3964

Ch. SHANGANI
Sarula Gani
LOF 6 Rho.Rid. 1278/25

Ch. SADIKIFU
Baghira Bassari
VDH 08/109 6085

Ch. AJANI Z PISKOVCOVYCH SKAL
CLP/RR/3512

WA KISHUJAA
Aneesa-Shani
VDH 04/109 3873

footer-li2